Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Phạm Đặng 70238374

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (2)

Legend of Kingdoms

1.0

mấy thằng chơi game này chán quá , chơi đầu với não tụi nó để ở nhà cầu hay sao , trụ là cha là mẹ nó nên tụ nó không phá trụ , chán quá không bao giờ tôi chơi game này nữa .

Arena of Valor | IDN

5.0

Indonesia với Việt Nam chơi game này ngu như nhau toàn cắm con mắt vào đánh nhau 1 solo với 5 , lính bắn trụ thì kệ con mẹ nó hạ song bùa đỏ và xanh rồi solo tiếp vậy là mất nhà chính , tôi tức vì không biết tiếng Indonesia để giao tiếp với bọn nó thật 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Notes (1) More
2
Get QooApp for Android