Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Thương Nguyễn 55638524

Following 0 Follower(s) 0

Notes (4) More
ý kiến Khuyến khich nhà phát hành để màn hình chờ load không tự tắt nha, hoặc nó vẫn tự tải dù out app. Chư tải nhiều mà còn phải canh nó tải nữa Read Note
7
Get QooApp for Android