Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Kawai Takamine 39381224

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (5) More

Honkai Impact 3rd | SEA

4.8

Server Discord nhỏ bé về Hi3: https://discord.gg/MYpbXWs

Join with us: https://discord.gg/MYpbXWs (Server of Vietnamese)
-Có hướng dẫn newbie tận tình.
-Cập nhập và translate các event nhanh nhất.

Join with us: https://discord.gg/MYpbXWs (Server of Vietnamese)
-Hướng dẫn newbie tận tình.

Join with us: https://discord.gg/MYpbXWs (Server of Vietnamese)
-Hướng dẫn newbie tận tình.

Join with us: https://discord.gg/MYpbXWs(Server of Vietnamese)
-Hướng dẫn newbie tận tình.

Show More
Notes (1) More
:)))
1
Get QooApp for Android