Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Lan Anh Takeisatoh 20790358

Following 1 Follower(s) 1

Game Comments (2)

BTS WORLD

5.0

I REALLY LOVE THIS GAMEEEEEEEE!!!!!!!!!![害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞]

mạng việt lúc đầu chạy chậm, nhưng tại do thích game quá nên cứ ngồi đợi riết. Giờ lên ngon rồi, có khi từ 0 nhảy phát lên trăm 😂. Yêu game này nhất ♡[色色]

Notes (2) More
nice [開心][開心][開心] Read Note
1
Get QooApp for Android